Fjärrkyla

Fjärrkyla

Vi erbjuder tjänster inom fjärrkyla för hela kedjan – produktion, distribution och undercentraler.

Produktion

Vid fjärrkyla produceras kyla främst med frikyla från sjö eller hav och kylmaskiner. Det är ofta lönsamt att jämna ut dygnsvariationerna med lager. Vi bistår energibolag i Sverige och internationellt att bygga upp sin fjärrkylaaffär.

Ibland måste kondensorvärmen kylas bort till omgivningen, luft eller vatten, men ofta kan den tillvaratas direkt eller med hjälp av värmepumpsteknik till ett fjärrvärmenät. Kombinationen fjärrkyla/fjärrvärme från samma anläggning är en elegant och lönsam design.

Distribution

Ledningsnät

Det finns stora likheter vid projektering av nät för fjärrkyla och för fjärrvärme, men också skillnader. Ledningsdimensionen blir större vid fjärrkyla givet samma effekt, de termiska krafterna är lägre etc. Vi arbetar annars på samma sätt.

Pumpstationer

Pumpstationer projekteras standardmässigt i 3D. Med vår erfarenhet från produktionsanläggningar hanterar vi allt i en pumpstation.

Ledningssamordning

De flesta lite större projekt har behov av ledningssamordning. Vi erbjuder också den tjänsten separat vare sig fjärrkyla ingår eller ej.

Undercentraler

Undercentralen för fjärrkyla är energibolagets fysiska gräns mot sina kunder. Oftast svarar fastighetsägaren för installation och drift av dessa med eller utan hjälp från energibolaget. Oavsett vilket kan vi erbjuda projektering, byggledning, projektledning och besiktning av installationen samt driftsättning med intrimning. Vi hjälper också till att justera in befintliga undercentraler för bästa energieffektivitet. Den låga temperaturdifferensen mellan fram- och returledning vid fjärrkyla gör den extra känslig för dålig funktion hos undercentralerna.